ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities
 • In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
  – Website: webpagina welke benaderbaar is via https://qpacks.nl
  – Klant: de natuurlijke persoon (jij) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.
  – Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon (qpacks.nl) die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
  – Bezoeker: een natuurlijke persoon die actief de website raadpleegt.
  – Dag: kalenderdag.
  – Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2. Identiteit van de verkoper

Qpacks.nl
Lloydkade 671
3024 WZ Rotterdam
Nederland

E-mail: hello@qpacks.nl
KVK: 74118633
BTW: NL002306453B93

3. Algemeen

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en transacties van de verkoper en de klant tenzij anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van verkoper. Op verzoek verstrekt verkoper een digitaal exemplaar aan klant.
3.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft klant te kennen dat deze akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Verkoper behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door verkoper erkend.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
4.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van invoer-, druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van invoer-, druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien leveranciers tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.
4.4 Alle vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

5.1 Betalingen dienen binnen 1 werkdag te zijn voldaan door klant middels de in de winkelwagen gekozen betaalwijze. De gereserveerde artikelen waarvan verkoper de betaling niet heeft ontvangen binnen de betalingstermijn gaan automatisch terug de verkoop in zonder overleg tenzij anders is overeengekomen met de klant.
Na een bestelling ontvangt klant automatisch een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld, inclusief eventuele verzendkosten. Indien klant deze e-mail niet ontvangen heeft binnen 24 uur, dient deze contact op te nemen met de verkoper via hello@qpacks.nl
5.2 Klant kan betalen middels iDeal, Creditcard, Bancontact, Klarna of Paypal.
5.3 Betaalmethodes van Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen
U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

6. Verzenden

6.1 Verkoper verstuurt de bestelling, verpakt, via PostNL of DPD via pakketdienst.
6.2 De verzendkosten worden vermeld in de winkelwagen.
6.3 De verzending geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden van PostNL, te vinden op: https://www.postnl.nl/algemene-voorwaarden of volgens de Algemene Voorwaarden van DPD: https://www.dpd.com/nl/wp-content/uploads/sites/220/2019/08/SALES-GTC-AlgemeneVoorwaarden2019-05-01NL.pdf

7. Levering

7.1 Alle artikelen worden uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling voor 16:00 uur, ter aflevering aangeboden door PostNL of DPD. Als artikelen een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal de klant via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
7.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Alle producten op de website zijn op voorraad tenzij anders vermeld.
7.3 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail gemeld worden door de verkoper aan klant. De klant heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen.
7.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal verkoper bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft deze in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
7.5 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
7.6 Verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevens welke door de klant verstrekt zijn m.b.t. betaling, adresgegevens etc.

8. Garantie

8.1 Op de producten zit een garantie van 6 maanden.
8.2 Verkoper garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
8.3 De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan verkoper) deze gebreken direct per e-mail te melden aan verkoper. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan verkoper per e-mail worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke en doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de klant door verkoper gegrond worden bevonden, zal verkoper naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van verkoper en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Deze garantie geldt niet indien:
– de klant jegens verkoper in gebreke is.
– de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
– de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van verkoper en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
– de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
– het afgeprijsde artikelen betreft.
– het artikelen verkregen door deelname aan een speciale (win)actie betreft.

9. Zichttermijn / herroepingsrecht

9.1 Indien er sprake is van een aankoop door de klant, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan verkoper heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken per e-mail bij verkoper. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt verkoper er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.
9.2 Herroeping is alleen mogelijk als de klant hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan verkoper. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag binnen 30 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant.
9.3 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.
9.4 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of op aanvraag van de klant bestelde goederen, of goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
– goederen waarvan de klant zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
– waardebonnen/cadeaubonnen, afgeprijsde artikelen, artikelen verkregen door middel van speciale (win)acties
9.5 De klant is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Franco en rembourszendingen worden door verkoper niet geaccepteerd.

10. Privacybeleid

Ons privacybeleid is terug te vinden op een eigen pagina: https://qpacks.nl/privacy-policy/

11. Aanbiedingen

11.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
11.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt verkoper zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
11.3 Mondelinge toezeggingen verbinden verkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
11.4 Aanbiedingen van verkoper gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
11.5 Verkoper kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
11.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

12. Overeenkomst

12.1 Een overeenkomst tussen verkoper en de klant komt tot stand nadat een opdracht tot bestelling door verkoper op haalbaarheid is beoordeeld.
12.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

13. Afbeeldingen en specificaties

13.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van verkoper gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
13.2 Verkoper is niet verantwoordelijk voor invoer-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs of andere informatie zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de deze door verkoper zo snel mogelijk worden aangepast.

14. Overmacht

14.1 Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, storingen op het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
14.3 Verkoper behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te voldoen.
14.4 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de klant, aan zaken van de klant, gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de geleverde artikelen.
15.2 Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling. Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten van de online getoonde aanbiedingen.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Eigendom van alle door verkoper aan de klant verkochte en geleverde zaken blijft bij verkoper zolang de klant de vorderingen van verkoper uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de klant de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de klant de vorderingen van verkoper wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
16.2 De door verkoper geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
16.3 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
16.4 De klant geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper of een door verkoper aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
16.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

18. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van verkoper.